100ETF(159923)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -64,034.60 -107,532.49 -2,829,168.07 -2,345,334.63
本期利润 10,027,893.51 8,608,208.62 -16,820,414.63 493,487.11
加权平均基金份额本期利润 0.43 0.34 -0.52 0.02
本期加权平均净值利润率% 27.11 0.00 -33.59 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 10,496,235.18 0.00 7,909,294.18 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.49 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值 36,360,301.20 41,803,314.80 33,195,106.18 38,155,490.94
期末基金份额净值 1.71 1.65 1.31 1.51
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00

澳门博彩官网